Porady prawne

Pracownicy Działu zajmują się również:

– udzielaniem pisemnych i ustnych porad i konsultacji prawnych pracownikom jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawnych,
– informowaniem organów Uczelni o uchybieniach w jego działalności w zakresie naruszenia obowiązujących przepisów prawnych oraz skutków tych naruszeń,
– udzielaniem pomocy prawnej w pozostałych sprawach wymagających opinii, pod względem formalno — prawnym na polecenie Rektora,
– przygotowywaniem na polecenie Rektora wewnętrznych aktów prawnych Uczelni (uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji, pism okólnych, decyzji) oraz współdziałaniem w tym zakresie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi oraz komisjami senackimi.