Uchwały 2014

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2014

UCHWAŁA NR 108/2014

zm. uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016

UCHWAŁA NR 107/2014

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi

UCHWAŁA NR 106/2014

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zdrowie publiczne

UCHWAŁA NR 105/2014

w sprawie uchwalenia Planu wydawniczego na  rok 2015

UCHWAŁA NR 104/2014

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego Andrzejowi Jakubowskiemu

UCHWAŁA NR 103/2014

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Wojciechowi Drożdżowi

UCHWAŁA NR 102/2014

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego ks. dr hab. Henrykowi Wejmanowi

UCHWAŁA NR 100/2014

w sprawie zniesienia kierunku Europeistyka na poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Humanistycznym

UCHWAŁA NR 99/2014

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2015 – 2017

 

UCHWAŁA NR 97/2014

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia Biblioteki Głównej

i Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 96/2014 

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. prof. dr hab. Zdzisława Kroplewskiego

UCHWAŁA NR 95/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim ks. prof. dr hab. Jana Flisa

UCHWAŁA NR 94/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim prof. dr hab. Beaty Filipiak

UCHWAŁA NR 93/2014

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania Uniwersytetu Szczecińskigo za rok 2014

UCHWAŁA NR 92/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Piotra Szczypy

UCHWAŁA NR 91/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Zioło

UCHWAŁA NR 90/2014

w sprawie zaopinownia wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Wojciecha Lipońskiego

UCHWAŁA NR 89/2014

w sprawie zaopinownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Sebastiana Majewskiego

UCHWAŁA NR 88/2014

w sprawie zaopinownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Krzysztofa Nerlickiego

UCHWAŁA NR 87/2014

 zm. uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akad. 2014/2015

UCHWAŁA NR 86/2014

zm. uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej na kadencję 2012-2016

UCHWAŁA NR 84/2014

 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 83/2014

w sprawie zmiany Statutu oraz zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 82/2014

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia i likwidacji zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 81/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnie prof. dr hab. Jolanty Iwin-Garzyńskiej

UCHWAŁA NR 80/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Waldemara Gosa

UCHWAŁA NR 79/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr Harolda Nilsena

UCHWAŁA NR 78/2014

w sprwie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Zygmunta Juzyszyna

UCHWAŁA NR 77/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Ewy Gajdy

UCHWAŁA NR 76/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Marka Żurka

UCHWAŁA NR 75/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Łukasza Tomczaka

UCHWAŁA NR 74/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Chlebowskiej

UCHWAŁA NR 73/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Magiery

UCHWAŁA NR 72/2014

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim

 UCHWAŁA NR 71/2014

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2014/2015

 UCHWAŁA NR 70/2014

w sprawie odpłatnych form kształcenia  

UCHWAŁA NR 69/2014

w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczyclieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

UCHWAŁA NR 68/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Janusza Gareckiego

UCHWAŁA NR 67/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Roberta Czerniawskiego

UCHWAŁA NR 66/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Stanisława Musielaka

UCHWAŁA NR 65/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Zdzisława Szyjewskiego

UCHWAŁA NR 64/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Teresy Lubińskiej

UCHWAŁA NR 63/2014

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab.Tadeusza Milewskiego

UCHWAŁA NR 62/2014

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Bolesława Hajduka

UCHWAŁA NR 61/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego

UCHWAŁA NR 60/2014

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Grzegorzowi Domańskiemu

UCHWAŁA NR 59/2014

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Andrzejowi Stelmachowi, prof. US

UCHWAŁA NR 58/2014

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Marianowi Grzędzie-Kempińskiemu

UCHWAŁA NR 57/2014 

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Włodzimierzowi Krysiakowi, prof. US

UCHWAŁA NR 56/2014

w sprawie przyznania Medau Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Andrzejowi Sowińskiemu, prof. US

UCHWAŁA NR 55/2014

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr Elżbiecie Jaroni

UCHWAŁA NR 53/2014

w sprawie wyrażenia zgodny na przystąpienie do projektu "Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego"

UCHWAŁA NR 51/2014

w sprawie określenia limitów miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/2015

UCHWAŁA NR 50/2014

zm. uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akad. 2014/2015

UCHWAŁA NR 49/2014

w sprawie odstąpienia od naboru na wybranych kierunkach studiów w rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 48/2014

w sprawie warunków i trybu oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2015/2016

 załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR 48/2014

 

UCHWAŁA NR 47/2014

w sprawie utworzenia kierunku studiów pn. Etnoregionalistyka świata na Wydziale Humanistycznym

UCHWAŁA NR 46/2014

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014

UCHWAŁA NR 45/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku za rok 2013

UCHWAŁA NR 44/2014

w sprawie wyrażenia zgodny na zrzeczenie się nieruchomości w Burowie

 UCHWAŁA NR 43/2014

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 42/2014

w sprawie nadania prof. dr hab. Andrzejwoi Tomczakowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 41/2014

w sprawie określenia formy studiów, warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015

UCHWAŁA NR 40/2014

w sprawie określenia limitów miejsc na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015

UCHWAŁA NR 39/2014

w sprawie utworzenia specjalności pn. Filologia romańska z językiem obcym na kierunku Filologia na Wydziale Filologicznym

UCHWAŁA NR 38/2014

w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki na Wydziale Biologii

UCHWAŁA NR 37/2014

w sprawie utworzenia kierunku studiów pn. Rachunkowość i doradztwo finansowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

UCHWAŁA NR 36/2014

zm. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

UCHWAŁA NR 35/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieruchomości położonej w Stolcu

UCHWAŁA NR 34/2014

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 33/2014

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia i likwidacji zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 32/2014

w sprawie wyznaczenia promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Andrzejowi Kożmińskiemu

UCHWAŁA NR 31/2014

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Andrzejowi Koźmińskiemu

UCHWAŁA NR 30/2014

w sprawie wyznaczenia promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu

UCHWAŁA NR 29/2014

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu

UCHWAŁA NR 28/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Tomasza Bernata na stanowisku profesora nadzwyczajnego US

UCHWAŁA NR 27/2014

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z Estonian University

UCHWAŁA NR 26/2014

w sprawie utworzenia kierunku Przyroda na Wydziale Biologii i Wydziale Nauk o Ziemi

UCHWAŁA NR 25/2014

zm. uchwałę w sprawie określenia efektów ksztacenia dla kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 24/2014

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk o Ziemi

UCHWAŁA NR 22/2014

w sprawie rekomendacji na członka rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie

UCHWAŁA NR 21/2014

zm. uchwałę w sprawie określenia składu komsji senckich na kadencję 2012-2016 - zm. składu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

UCHWAŁA NR 20/2014

zm. uchwałę w sprawie określenia składu komisji dsycyplinarnych na kadencję 2012-216 

UCHWAŁA NR 19/2014

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody  indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Pawłowi Cięszczykowi, prof. US 

UCHWAŁA NR 18/2014

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całkształt pracy naukowej 
prof. dr hab. Stanisławowi Musielakowi 

UCHWAŁA NR 17/2014

zm. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do projektu pn. Centrum Badań Strukturalno-
Funkcjonalnych Człowieka  - UCHYLONA

UCHWAŁA NR 16/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku
położonych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Myśliborskiej 30

 UCHWAŁA NR 15/2014

w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zawarcia przez rektora aneksu do umowy międzynarodowej dotyczącej współpracy z Hochschule Wismar - University of Applied Sciences, Technology, Business and Design

UCHWAŁA NR 14/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku z zatrudnienie dr hab. Katarzyny Dziewulskiej

UCHWAŁA NR 13/2014

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Stanisławy Rogalskiej

UCHWAŁA NR 12/2013

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

UCHWAŁA NR 11/2014

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Optyka okularowa

UCHWAŁA NR 10/2014 - uchylona

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim

 UCHWAŁA NR 9/2014

w sprawie uchwalenia projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2014

UCHWAŁA NR 8/2014

w sprawie  zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Beaty Wodeckiej

UCHWAŁA NR 7/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Stasińskiej

UCHWAŁA NR 6/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Zofii Sotek

UCHWAŁA NR 5/2014

 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Marianny Soroki

UCHWAŁA NR 4/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Grinn-Gofroń

UCHWAŁA NR 3/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Haliny Kowalewskiej-Kalkowskiej 

UCHWAŁA NR 2/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Jakba Swachy

UCHWAŁA NR 1/2014

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Macieja Witka

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić