Uchwały 2015

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2015

UCHWAŁA NR 121/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy międzynarodowej

UCHWAŁA NR 120/2015

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Prawnych

UCHWAŁA NR 119/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny Gadomskiej-Lilii

UCHWAŁA NR 118/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Makiewicz

UCHWAŁA NR 117/2015

zmieniająca Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 116/2015

w sprawie stwierdzenia ważności wyborów w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie

UCHWAŁA NR 115/2015

w sprawie wygaśnięcia mandatu senatora w grupie przedstawicieli Samorządu Studenckiego

UCHWAŁA NR 114/2015

w sprawie zmiany nazwy specjalności filologia rosyjska na kierunku Filologia

UCHWAŁA NR 113/2015

w sprawie zniesienia kierunku Ekonomia w zamiejscowym Wydziale Ekonomii w Wałczu

UCHWAŁA NR 112/2015

w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku Analityka gospodarcze

UCHWAŁA NR 111/2015

w sprawie zmiany składu studenckich komisji dyscyplinarnych

UCHWAŁA NR 110/2015

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli Akademickich

UCHWAŁA NR 109/2015

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomiczym w Gorzowie

UCHWAŁA NR 108/2015

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 107/2015

przyjęcie Planu wydawniczego na rok 2016

UCHWAŁA NR 106/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty Hukowskiej-Szematowicz

UCHWAŁA NR 105/2015

zgłoszenie kandydatury dr hab. Adama Makowskiego, prof. US do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

UCHWAŁA NR 104/2015

wniosek w sprawie uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego red. Zbigniewa Puchalskiego

UCHWAŁA NR 103/2015

zmieniająca Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 102/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z podmiotami zagranicznymi

UCHWAŁA NR 101/2015

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdanie finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2015

UCHWAŁA NR 100/2015

wniosek o wyrażenie zgody w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Machałek

UCHWAŁA NR 98/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia ks. dr hab. Jarosława Nowaszczuka

UCHWAŁA NR 97/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia ks. dr hab. Cezarego Korca

UCHWAŁA NR 96/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia ks. ds hab. Sławomira Bukalskiego

UCHWAŁA NR 95/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Michała Plucińskiego

UCHWAŁA NR 94/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Wiesława Maziarza

UCHWAŁA NR 93/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Wojciecha Drożdża

UCHWAŁA NR 92/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego

UCHWAŁA NR 91/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Józefa Perenca

UCHWAŁA NR 90/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Huberta Bronka

UCHWAŁA NR 89/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Pauliny Niedżwiedzkiej-Rystwej

UCHWAŁA NR 88/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Lidii Skuzy

UCHWAŁA NR 87/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Maciejewskiej

UCHWAŁA NR 86/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Marcina Wlazło

UCHWAŁA NR 85/2015

wniosek i wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Radosława Skryckiego

UCHWAŁA NR 84/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Renaty Podgórzańskiej

UCHWAŁA NR 83/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Justyny Nowotniak

UCHWAŁA NR 82/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Dariusza Kubinowskiego

UCHWAŁA NR 81/2015

w sprawie wygaśnięcia mandatu senatora Wydziału Prawa i Administracji

UCHWAŁA NR 80/2015

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 79/2015

w sprawie zamknięcia kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

UCHWAŁA NR 78/2015

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne wobec cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 77/2015

w sprawie zamknięcia kierunków studiów na Wydziale Nauk o Ziemi

UCHWAŁA NR 76/2015

w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności studentów i doktorantów za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 75/2015

uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

UCHWAŁA NR 73/2015

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

UCHWAŁA NR 72/2015

w sprawie zbycia mieszkania z zasobów Uniwersytetu Szczecińskiego na rzecz prof. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego

UCHWAŁA NR 71/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Adama Bechlera

UCHWAŁA NR 70/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia Mykoly Korynevskyego

UCHWAŁA NR 69/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia  dr Dirka Kussina

UCHWAŁA NR 68/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Hanny Pułaczewskiej

UCHWAŁA NR 67/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Santy Feretti

UCHWAŁA NR 66/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Marii Suskiej

UCHWAŁA NR 65/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Pawła Czaplińskiego

UCHWAŁA NR 64/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Grzegorza Pełczyńskiego

UCHWAŁA NR 63/2015

wniosek w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Władysława Janasza

UCHWAŁA NR 62/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Dariusza Zarzeckiego

UCHWAŁA NR 61/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab.Haliny Nakoniecznej-Kisiel

UCHWAŁA NR 60/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Danuty Kopycińskiej

UCHWAŁA NR 59/2015

zm. uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 58/2015

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka studia inżynierskie pierwszego stopnia

UCHWAŁA NR 57/2015

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika specjalna

UCHWAŁA NR 56/2015

w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

UCHWAŁA NR 55/2015

w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akad. 2015/2016

 UCHWAŁA NR 54/2015

w sprawie określenia limitów miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akad. 2015/2016

UCHWAŁA NR 53/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 48/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akad. 2015/2016

UCHWAŁA NR 52/2015

w sprawie odstąpienia od uruchomienia naboru na wybranych kierunkach studiów podczas rekrutacji na rok akad. 2015/2016

UCHWAŁA NR 51/2015

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania  z tych opłat
na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich
w roku akad. 2015/2016 

UCHWAŁA NR 50/2015

w sprawie zrzeczenia się nieruchomości w Burowie

UCHWAŁA NR 49/2015

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2014

UCHWAŁA NR 48/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

UCHWAŁA NR 47/2015

wnosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Jacka Łopota na stanowisku profesora nadzwyczajnego US

UCHWAŁA NR 46/2015

wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia dr hab. Agieszki Kołodziej-Durnaś na stanowisku profesora nadzwyczajnego US

UCHWAŁA NR 45/2015

w sprawie utworzenia specjalności filologia germańska z dodatkowym językiem obcym na kierunku Filologia na Wydziale Filologicznym

UCHWAŁA NR 44/2015

zm. uchwałę nr 52/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 43/2015

w sprawie utworzenia kierunku studiów Przekałd interkulturowy i intermedialny, studia pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym

UCHWAŁA NR 42/2015

w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji

 UCHWAŁA NR 41/2015

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 

UCHWAŁA NR 40/2015

w sprawie utworzenia kierunku studiów Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego na Wydziale Biologii

UCHWAŁA NR 39/2015

w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Badań nad Bioróżnorodnością na Wydziale Biologii

UCHWAŁA NR 38/2015

w sprawie określenia limitów miejsc na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016

zał. do uchwały 38.2015.pdf

UCHWAŁA NR 37/2015

w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów trzeciego  stopnia w roku akademickim 2015/2016 

UCHWAŁA NR 36/2015


w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich - wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016

UCHWAŁA NR 35/2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Doroty Sokołowskiej

UCHWAŁA NR 34/2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Byrki-Kity 

UCHWAŁA NR 33/2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

UCHWAŁA NR 32/2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Agnieszki Popieli

UCHWAŁA NR 31/2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Elżbiety Załogi

 UCHWAŁA NR 30/2015

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Krzysztofowi Mikulskiemu

UCHWAŁA NR 29/2015

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi

UCHWAŁA NR 28/2015

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Bogusławowi Śliwerskiemu

UCHWAŁA NR 27/2015

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Piotrowi Gutowskiemu

UCHWAŁA NR 26/2015

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemarowi Tarczyńskiemu

UCHWAŁA NR 25/2015

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Zdzisławowi Chmielewskiemu

UCHWAŁA NR 24/2015

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Hubertowi Bronkowi

UCHWAŁA NR 23/2015

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Tadeuszowi Wierzbickiemu

UCHWAŁA NR 22/2015

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia  przez rektora umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi  

UCHWAŁA NR 21/2105

w sprawie utworzenia kierunku studiów Genetyka i biologia eksperymentalna

UCHWAŁA NR 20/2015

w sprawie utworzenia kierunku studiów Komunikacja kulturowa na Wydziale Filologicznym

 UCHWAŁA NR 19/2015

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów - wchodzi w życie z poczatkiem roku akademickiego 2015/2016

UCHWAŁA NR 18/2015

wniosek o przyznanie nagrody zaspołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Adamowi Wątorowi i dr hab. Tomaszowi Sikorskiemu, prof. US

UCHWAŁA NR 17/2015

wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Agnieszce Maciejewskiej-Karłowicz

UCHWAŁA NR 16/2015

wniosek o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia dr hab. Urszuli Kozłowskiej

UCHWAŁA NR 15/2015

w sprawie utworzenia kierunku studiów Managment instytucji publicznych i Public relations na Wydziale Humanistycznym

UCHWAŁA NR 14/2015

w sprawie zmiany Wieloletniego planu inwestycyjnego

UCHWAŁA NR 13/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchmości przy ul. Rycerskiej 3

UCHWAŁA NR 12/2015

w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

 UCHWAŁA NR 11/2015

w sprawie powołania komisji doraźnej ds. wyjaśnienia sporu zaistniałego pomiędzy władzami rektorskimi a władzami Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

UCHWAŁA NR 10/2015

w sprawie nadania prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 9/2015

w sprawie nadania prof. dr hab. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 8/2015

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umów i współpracy z podmiotami zagranicznymi

UCHWAŁA NR 7/2015

zm. uchwałę w sprawie zniesienia kierunku Europeistyka

UCHWAŁA NR 6/2015

w sprawie utworzenia specjalności pn. iberystyka-studia hiszpańskie na kierunku Filologia na Wydziale Filologicznym

UCHWAŁA NR 5/2015

w sprawie utworzenia kierunku studiów Komunikacja medialna i wizerunkowa studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

UCHWAŁA NR 4/2015

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych

UCHWAŁA NR 3/2105

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Krzysztofa Kowalczyka

UCHWAŁA NR 2/2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Samachowiec

UCHWAŁA NR 1/2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prfo. dr hab. Tadeusza Szubki

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić