Uchwały 2016

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2016

UCHWAŁA NR 155/2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych

 

UCHWAŁA NR 149/2016

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na członka Rady Nadzorczej Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

 

UCHWAŁA NR 147/2016

w sprawie powołania komisji dsycyplinarnych na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA NR 146/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Grażyny Rosy na stanowisku profesora zwyczejnego

 

UCHWAŁA NR 144/2016

opinia w sprawie zmiany nazwy Akademickiego Centrum Kultury na Strefa Kultury Studenckiej

 

 UCHWAŁA NR 143/2016

wyrażenie opinii w sprawie zawarcia umów o współpracy międzynarodowej

 

 UCHWAŁA NR 142/2017

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2016

 

UCHWAŁA NR 141/2016

w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do organów ogólnouczelnianych na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA NR 140/2016

w sprawie powołania komisji senckich na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA NR 139/2016

wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia mgra inż. Andrzeja Jakubowskiego na stanowisku kanclerza Unwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 138/2016

w sprawie powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA NR 137/2016

w sprawie powołania kierownika Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA NR 136/2016

w sprawie powołania kierownika Uniwersyteckiego Centrum Edukacji na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA NR 135/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Przemysława Śmietany

 

UCHWAŁA NR 134/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Beaty Bosiackiej

 

UCHWAŁA NR 133/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Puc

 

UCHWAŁA NR 132/2016

w sprawie zaopinowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Adama Adamczyka

 

UCHWAŁA NR 131/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Włodarczyk

 

UCHWAŁA NR 130/2016

w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Instytutu Anglistyki na Wydziale Filologicznym

 

UCHWAŁA NR 129/2016

zm. uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

UCHWAŁA NR 128/2016

zm. uchwałę w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akad. 2016/2017

 

UCHWAŁA NR 127/2016

zm. uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednlitych studiów magisterskich w roku akad. 2016/2017

 

UCHWAŁA NR 126/2016

w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat
związanych odbywaniem studiów w Uniwersytecie Szczecińskim

 

UCHWAŁA NR 125/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015

 

UCHWAŁA NR 124/2016

w sprawie zaopinownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Mykoly Korynevskiego

 

UCHWAŁA NR 123/2016

w sprawie zaopniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Hieronima Kaczmarka

 

UCHWAŁA NR 122/2016

w sprawie zaopiniownia wnisoku o zatrudnienie dr hab. Jana Harffa

 

UCHWAŁA NR 121/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Ewy Szczepanowskiej

 

UCHWAŁA NR 120/2016

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Lidii Mierzejewskiej

 

UCHWAŁA NR 119/2016

w sprawie zaopinowania wniosku o zatrudnienie Prof. DR. Uwe Zagratzkiego

 

UCHWAŁA NR 118/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Hanny Pułaczewskiej

 

UCHWAŁA NR 117/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Adama Skibińskiego

 

UCHWAŁA NR 116/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Tadeusza Miluskiego

 

UCHWAŁA NR 115/2016

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Krzysztofa Malinowskiego

 

UCHWAŁA NR 114/2016

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Joanny Król

 

UCHWAŁA NR 113/2016

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie ds. hab. Barbary Ostapiuk

 

UCHWAŁA NR 112/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Barbary Kromolickiej

 

UCHWAŁA NR 111/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Wiesława Andrukowicza

 

UCHWAŁA NR 110/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Makowicz

 

UCHWAŁA NR 109/2016

wniosek o uhonorowania Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego dr Tadeuszowi Buczowskiemu

 

UCHWAŁA NR 108/2016

 w sprawie zamknięcia kształcenia na kierunku Komunikacja kulturowa na Wydziale Filologicznym

 

UCHWAŁA NR 107/2016

w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo

 

UCHWAŁA NR 106/2016

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Rynek nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

 

UCHWAŁA NR 105/2016

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Goegrafia na Wydziale Nauk o Ziemi

 

UCHWAŁA NR 104/2016

w sprawie utworzenia kierunku studiów Rozwój regionalny i fundusze europejskie na Wydziale Humanistycznym

UCHWAŁA NR 103/2016

zm. uchwałę w sprawie wprawadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2015-2017

UCHWAŁA NR 102/2016

w sprawie warunków i trybu przyjęć oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

załącznik nr 1 do uchwały nr 102/2016

UCHWAŁA NR 101/2016

w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akad. 2016/2017

 

 UCHWAŁA NR 100/2016

zm. uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017

 

UCHWAŁA NR 99/2016

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego nr rok 2016

 

UCHWAŁA NR 98/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

UCHWAŁA NR 97/2016

 zm. uchwałę STATUT Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 96/2016

w sprawie zbycia mieszkania z zasobów Uniwersytetu Szczecińskiego na rzecz prof. dr hab. Jolanty Tarasiuk

 

UCHWAŁA NR 95/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Jolany Hołub-Iwan

 

UCHWAŁA NR 94/2016

w sprawie zaopinowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Wandy Skoczylas

 

UCHWAŁA NR 93/2016

w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Elżbiecie Załodze

 

UCHWAŁA NR 92/2016

w sprawie nadania Medalu Unwiersytetu Sczecińskiego prof. dr hab. Józefowi Stanielewiczowi

 

UCHWAŁA NR 91/2016

w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Józefowi Perencowi

 

UCHWAŁA NR 90/2016

w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Juliszowi Engelhardtowi

 

UCHWAŁA NR 89/2016

w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Romanowi Czaplewskiemu

 

UCHWAŁA NR 88/2016

w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Jerzemu Wronce

 

UCHWAŁA NR 87/2016

 w sprawie zamknięcia kształcenia na kierunkach: Rachunkowość i doradztwo finansowe oraz Przyroda

UCHWAŁA NR 86/2016

 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Nauki o rodzinie

 

UCHWAŁA NR 85/2016

w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

UCHWAŁA NR 84/2016

w sprawie uwtorzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym na  Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

UCHWAŁA NR 83/2016

 w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Kognitywistyka komunikacji na Wydziale Humanistycznym

 

UCHWAŁA NR 82/2016

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Praca socjalna na Wydziale Humanistycznym

 

UCHWAŁA NR 81/2016

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością na Wydziale Humanistycznym

UCHWAŁA NR 80/2016

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

UCHWAŁA NR 79/2016

w sprawie utworzenia kierunku studiów Animacja kultury na Wydziale Humanistycznym

 

UCHWAŁA NR 78/2016

w sprawie utworzenia kierunku studiów Dziennikarstwo i zarządzanie mediami na Wydziale Filologicznym i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

UCHWAŁA NR 77/2016

w sprawiw utworzenia kierunku studiów Global Communication studia pierwszego stopnia porwadzone w języku angielskim na Wydziale Filologicznym

 

UCHWAŁA NR 76/2016

 w sprawie utworzenia kierunku studiów Marine and Coastal Geosciences na Wydziale Nauk o Ziemi

 

UCHWAŁA NR 75/2016

w sprawie określenia limitów miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

UCHWAŁA NR 74/2016

w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 73/2016

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

UCHWAŁA NR 72/2016

w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

UCHWAŁA NR 71/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Dariusza Milewskiego

UCHWAŁA NR 70/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Stanisława Hońki

UCHWAŁA NR 69/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Sławomira Franka

UCHWAŁA NR 68/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Majewskiej

UCHWAŁA NR 67/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Iwana Marczenki

UCHWAŁA NR 66/2016

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Grygorija Skylara

UCHWAŁA NR 65/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Szuszkiewicz

UCHWAŁA NR 64/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Barbary Pireckiej-Stawickiej

UCHWAŁA NR 63/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego mgr Janowi Wieczorkowi

UCHWAŁA NR 62/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego mgr Alicji Grzesiak

UCHWAŁA NR 61/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr Markowi Zwolankowskiemu

UCHWAŁA NR 60/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr Benedyktowi Niemczynowiczowi

UCHWAŁA NR 59/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Jerzemu Marcinkiewiczowi

UCHWAŁA NR 58/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr Barbarze Królikowskiej

 UCHWAŁA NR 57/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr Marianowi Gołębiowskiemu

UCHWAŁA NR 56/2016

w sprawie nadania medalu Unwiersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Olgierdowi Wyszomirskiemu

UCHWAŁA NR 55/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Krystynie Wojewódzkiej Król

UCHWAŁA NR 54/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Jerzemu Więcławskiemu

UCHWAŁA NR 53/2016

w sprwie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Krzysztofowi Szałuckiemu

UCHWAŁA NR 52/2016

w sprwie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Hermanowi Witte

UCHWAŁA NR 51/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Marcie Michałowskiej, prof. UE

UCHWAŁA NR 50/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dla  prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego

UCHWAŁA NR 49/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dla prof. dr hab. Marka Ciesielskiego

UCHWAŁA NR 48/2016

w sprawie nadania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dla  prof. dr hab. Jana Burniewicza

UCHWAŁA NR 46/2016

w sprawie zamknięcia kierunków studiów na Wydziale Humanistycznym

UCHWAŁA NR 45/2016

w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kierunku studiów Public Management studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim

 

UCHWAŁA NR 44/2016

w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 43/2016

w sprawie przyzniania medalu Uniwersytetu Szczecińskego mgr Marcie Matraszek

UCHWAŁA NR 42/2016

w sprawie przyznania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Małgorzacie Zaleskiej

 UCHWAŁA NR 41/2016

w sprawei przyznania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Bagusławowi Pietrzakowi

UCHWAŁA NR 40/2016

w sprawie przyznania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Wojciechowi Olajniczakowi

UCHWAŁA NR 39/2016

w sprawie przyznania medalu Uniwersyetetu Szczecińskiego prof. dr hab. Antoniemu Nowakowskiemu

UCHWAŁA NR 38/2016

w sprawie przyznania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Bagdanowi Nogalskiemu

UCHWAŁA NR 37/2016

w sprawie przyznania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Magdalenie Jarzemowskiej

UCHWAŁA NR 36/2016

w sprawie przyznania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Krzysztofowi Jajudze

UCHWAŁA NR 35/2016

w sprwie przyznania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Eugeniuszowi Gatnarowi

UCHWAŁA NR 34/2016

w sprawie przyznania medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Czesławowi Domańskiemu

UCHWAŁA NR 33/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Marka Sawczuka

UCHWAŁA NR 32/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Wojciecha Jareckiego

UCHWAŁA NR 31/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Kozioł-Nadolnej

UCHWAŁA NR 30/2016

w sprawie zaoipniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Anny Barczak

UCHWAŁA NR 29/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Krystyny Nizioł

UCHWAŁA NR 28/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Święch-Kujawskiej

UCHWAŁA NR 27/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Marty Skwary

UCHWAŁA NR 26/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Mirosławy Białoskórskiej

UCHWAŁA NR 25/2016

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UCHWAŁA NR 24/2016

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

UCHWAŁA NR 23/2016

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Teresy Radziejewskiej

 

UCHWAŁA NR 22/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Kamoli-Cieślik

 

UCHWAŁA NR 21/2016

w sprawie upoważnienia rektora do wydania tekstu jednolitego uchwały nr 52/2012

 

UCHWAŁA NR 20/2016

w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020

 

UCHWAŁA NR 19/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. Budowa Transgranicznego Centrum Języków i Kultur

 

UCHWAŁA NR 18/2016

w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

 

UCHWAŁA NR 17/2016

zmieniająca Statut

 

UCHWAŁA NR 16/2016

w sprawie wygasnięcia mandatu senatora w grupie przedstawicieli Samorządu Studenckiego

 

UCHWAŁA NR 15/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnie dr hab. Przemysława Pluskoty

 

UCHWAŁA NR 14/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Krzysztofa Wesołowskiego

 

UCHWAŁA NR 13/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Małgorzty Porady-Rochoń

 

UCHWAŁA NR 12/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Anny Bery

 

UCHWAŁA NR 11/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Tomasza Strąka

 

UCHWAŁA NR 10/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Marcina Buchowieckiego

 

UCHWAŁA NR 9/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Iwony Jazukiewicz

 

UCHWAŁA NR 8/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienia dr hab. Ranaty Urban

 

UCHWAŁA nr 7/2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Urszuli Kozłowskiej

 

UCHWAŁA NR 6/2016

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Waldmarowi Grzywaczowi 

 

UCHWAŁA NR 5/2016

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Franciszkowi Gronowskiemu

 

UCHWAŁA NR 4/2016

w sprawie prznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Edwardowi Stawaszowi, prof. UŁ

 

UCHWAŁA NR 3/2016

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczcińskiego dr hab. Jackowi Gulińskiemu, prof. UAM

 

UCHWAŁA NR 2/2016

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek

 

UCHWAŁA NR 1/2016

w sprawie przyznania  Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić