Uchwały 2017

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Uchwały 2017

UCHWAŁA NR 90/2017

w sprawie uchwalenia Planu wydawniczego na rok 2018

 

UCHWAŁA NR 89/2017

w sprawie wygaśnięcia mandatu Senatora dr hab. Adrianny Seniów

 

UCHWAŁA NR 88/2017

w sprawie zopianiownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Anny Rymaszewskiej

 

UCHWAŁA NR 87/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Szlauer-Łukaszewskiej

 

UCHWAŁA NR 86/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Moniki Chudeckiej

 

UCHWAŁA NR 85/2017

w sprawie zopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Kotarskiej

 

UCHWAŁA NR 84/2017

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Roberta Piszko

 

UCHWAŁA NR 83/2017

w sprawie określenia algorytmu podziału dotacji wydawniczej dla prac publikowanych w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 82/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pilotażowego pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

 

UCHWAŁA NR 81/2017

zmienająca wzór dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora

 

UCHWAŁA NR 80/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Pałac Idei - Fabryka Marzeń. Transgraniczna sieć współpracy w nauce, edukacji i kulturze.

 

UCHWAŁA NR 79/2017

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego za rok 2017 i 2018

 

UCHWAŁA NR 78/2017

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Stanisława Żaka

 

UCHWAŁA NR 77/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. n.med. Leszka Myśliwca

 

UCHWAŁA NR 76/2017

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Renaty Knap

 

UCHWAŁA NR 75/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Ewy Mazur-Wierzbickiej

 

UCHWAŁA NR 74/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Dariusza Kubinowskiego

 

UCHWAŁA NR 73/2017

w sprawie zaopiniownie wniosku o zatrudnienie dr hab. Jorga Kleemanna

 

UCHWAŁA NR 72/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Andrzeja Kamińskiego

 

UCHWAŁA NR 71/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie Marzenny Giedrojć

 

UCHWAŁA NR 70/2017

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie dr hab. Adriany Schetz

 

UCHWAŁA NR 69/2017

w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Mariusza Dąbrowskiego do Rady Główej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

UCHWAŁA NR 68/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

UCHWAŁA NR 67/2017

w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów na Uniwersytecie Szczecińskim

 

UCHWAŁA NR 66/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 69

 

UCHWAŁA NR 65/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Rafała Klóski

 

UCHWAŁA NR 64/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dr hab. Izabeli Bludnik

 

UCHWAŁA NR 63/2017

 w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 31

 

UCHWAŁA NR 62/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 51

 

UCHWAŁA NR 61/2017

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 10-12

 

 UCHWAŁA NR 60/2017

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów o współpracy międzynarodowej

 

UCHWAŁA NR 59/2017

w sprawie zmiany nazwy specjalności filologia rosyjska na przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym

 

UCHWAŁA NR 58/2017

w sprawie utworzenia kierunku lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na Wydziale Filologicznym

 

UCHWAŁA NR 57/2017

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

UCHWAŁA NR 56/2017

W sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

 

UCHWAŁA NR 55/2017

zm. uchwałę w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2015-2017

 

 UCHWAŁA NR 54/2017

w sprawie limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/2018

 

UCHWAŁA NR 53/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kawlifikacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018

 

UCHWAŁA NR 52/2017

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/2018

 

UCHWAŁA NR 51/2017

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa na Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

 

UCHWAŁA NR 50/2017

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

 

UCHWAŁA NR 49/2017

w sprawie zatwierdzenia sprowozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2016 r.

 

UCHWAŁA NR 48/2017

w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

 

UCHWAŁA NR 47/2017

w sprawie zatwierdzenia sprowozdania finansowego za rok 2016

 

UCHWAŁA NR 46/2017

w sprawie wyrażenia opnii w przedmiocie zatrudnienia mgr Elżbiety Zarzeckiej na stanowisku Dyrektora Wydawnictwa Naukowego

 

UCHWAŁA NR 45/2017

w sprawie zatrudnienia opinii w przedmiocie zatrudnienia mgr inż. Mirosławy Różyckiej na stanowisku Dyrektora Bibiloteki Głównej

 

 UCHWAŁA NR 44/2017

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z Bibiloteki Głównej Wydawnictwa Naukowego

 

UCHWAŁA NR 43/2017

STATUT Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 42/2017

w sprawie zmiany skałdu Komisji ds. Nauki

 

UCHWAŁA NR 41/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Konrada Czerskiego

 

UCHWAŁA NR 40/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Viktora Kulhmanna

 

UCHWAŁA NR 39/2017

w sprawie zaopiniowania wnisku o zatrudnienie prof. dr hab. Andrzeja Skrendo

 

UCHWAŁA NR 38/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Kołodziejek

 

UCHWAŁA NR 37/2017

w sprawie nadania Medalu Unwiersytetu Szczecińskiego Pani Cecylii Judek

 

UCHWAŁA NR 36/2017

w sprawie utworzenia kierunku studiów studia pisarskie studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na Wydziale Filologicznym

 

UCHWAŁA NR 35/2017

w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku geografia studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 UCHWAŁA NR 34/2017

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku geografia o profilu ogólnoakademickim na Wydziel Nauk i Ziemi 

 

UCHWAŁA NR 33/2017

w sprawie zniesienia kierunku przekład interkulturowy i intermedialny na Wydziale Filologicznym

 

UCHWAŁA NR 32/2017

w sprawie zniesienie kierunku polityka społeczna na Wydziale Humanistycznym

 

UCHWAŁA NR 31/2017

w sprawie zniesienia studiów drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk o Ziemi

 

UCHWAŁA NR 30/2017

w sprawie zniesienia kierunku studiów Geografia morza i wybrzeża na Wydziale Nauk o Ziemi

 

UCHWAŁA NR 29/2017

w sprawie zniesienia kierunku marine and coastal geosciences na Wydziale Nauk o Ziemi

 

UCHWAŁA NR 28/2017

w sprawie określenia limitów miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

 

UCHWAŁA 27/2017

 w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

 

UCHWAŁA NR 26/2017

 zm. uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej US

 

UCHWAŁA NR 24/2017

zm. uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim 

 

UCHWAŁA NR 23/2017

w sprawie utworzenia kierunku bezpieczeństwo wodne studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej

 

UCHWAŁA NR 22/2017

w sprawie utworzenia kierunku pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej

 

UCHWAŁA NR 21/2017

w sprawie zamknięcia kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

 

UCHWAŁA NR 20/2017

w sprawie zamknięcia kształcenia na kierunku ochrona środowiska na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

 

UCHWAŁA NR 19/2017

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

 UCHWAŁA NR 18/2017

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 17/2017

w sprawie zmiany składu Komisji ds. Organizacyjno-prawnych

 

UCHWAŁA NR 16/2017

w sprawie wygaśnięcia mandatu senatora w grupie przedstawicieli Samorządu Studenckiego

 

UCHWAŁA NR 15/2017

w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Wiesławowi Wróblewskiemu

 

UCHWAŁA NR 14/2017

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego oceny dorobku naukowego prof. dr hab. Andrzeja Sulikowskiego

 

UCHWAŁA NR 13/2017

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody organizacyjnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

UCHWAŁA NR 12/2017

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody indywidulalnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

UCHWAŁA NR 11/2017

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

UCHWAŁA NR 9/2017

zm. uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych w Unwiersytecie Szczecińskim

 

UCHWAŁA NR 8/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Ciechanowskiego

 

UCHWAŁA NR 7/2017

w sprawie zaopiniownia wniosku o zatrudnienie prof. dra hab. Aleksandra Panasiuka

 

UCHWAŁA NR 6/2017 - uchylona

w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wodne na Wydziale Nauk o Ziemi

 

UCHWAŁA NR 5/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie ks. prof. dra hab. Edwarda Sienkiwicza

 

UCHWAŁA NR 4/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Guzikowskiego

 

UCHWAŁA NR 3/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie dra hab. Dariusza Chojeckiego

 

UCHWAŁA NR 2/2017

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dra hab. Arkadiusza Chrudzimskiego

 

UCHWAŁA NR 1/2017

w sprawie apelu o poszanownie ładu demokratycznego

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (UCHWAŁA NR 52.2017 w spr. zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne)UCHWAŁA NR 52/2017[ ]3923 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić