Zarządzenia 2013

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2013

 ZARZĄDZENIE NR 120/2013

w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 119/2013

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 118/2013

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku "Polityka społeczna"

ZARZĄDZENIE NR 117/2013

w sprawie wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 116/2013

w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 115/2013

zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Szczeciński

ZARZĄDZENIE NR 114/2013

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialenej w roku akad. 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 113/2013

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskch w roku akad. 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 112/2013

w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub
w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

 ZARZĄDZENIE NR 111/2013

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na kadencję 2012-2016

ZARZĄDZENIE NR 110/2013

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium oraz wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów US w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 109/2013

w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych na Uniwersytecie Szczecińskim

     Instrukcja kancelaryjna

     Jednolity rzeczowy wykaz akt

     Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum US

 

ZARZĄDZENIE NR 106/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym szóstej edycji studiów podyplomowych pn. Szkoła tłumaczy. Przekład specjalistyczy prawniczy i ekonomiczny.

ZARZĄDZENIE 105/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym piętnastej edycji studiów podyplomowych pn. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa ( specjalność ogólnobiblioteczna)

ZARZĄDZENIE 104/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Podyplomowych studiów nauczycielskich

ZARZĄDZENIE 103/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

ZARZĄDZENIE NR 99/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług piątej edycji (w Słupsku) studiów podyplomowych z Rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 97/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Opieka senioralna z kursem językowym (język angielski, język niemiecki, język norweski) 

ZARZĄDZENIE NR 96/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym czternastej edycji podyplomowych studiów pn. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność nauczycielska)

ZARZADZENIE NR 95/2013

w sprawie zmiany Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 94/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 93/2013

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 ZARZĄDZENIE NR 92/2013

w sprawie uruchmienia na Wydziale Humanistycznym drugiej edycji studiów podyplomowych pn. Pozyskiwanie i  ochrona informacji

ZARZĄDZENIE NR 91/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym szóstej edycji studiów podyplomowych pn. Public Relations

ZARZĄDZENIE NR 90/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Międzynarodowe stosunki wojskowe

ZARZĄDZENIE NR 89/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia piątej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia w Polsce

ZARZĄDZENIE NR 88/2013

w sprawie uruchmienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych pn. Wycena przedsiębiorstw

ZARZĄDZENIE NR 87/2013

w sprawie uruchmienia na Wydziale Teologicznym studiów podyplomowych pn. Mediator społeczny

ZARZĄDZENIE NR 86/2013

w sprawie wprowadzenia wzorów umów określających warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez
Uniwersytetu Szczeciński

ZARZĄDZENIE NR 85/2013

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 84/2013

w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2013/2014

 ZARZĄDZENIE NR 83/2013

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akad. 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 81/2013

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

ZARZĄDZENIE NR 80/2013

w sprawie zasad wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzienie w Uniwersytecie Szczecińskim
w roku akademickim 2013/2014 uprawnionych do występowania o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

ZARZĄDZENIE NR 78/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym drugiej edycji studiów podyplomowych z Teologii

ZARZĄDZENIE NR 77/2013

w sprawie opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 76/2013

w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 75/2013

 w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego"

ZARZĄDZENIE NR 74/2013

w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczcińskiego"

ZARZĄDZENIE NR 73/2013

w sprawie wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim w danym roku akademickim uprawnionych do wystąpienia o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 ZARZĄDZENIE NR 72/2013

w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 72/2013

załączniki do Polityki bezpieczeństwa 

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 72/2013

ZARZĄDZENIE NR 71/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 70/2013

w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i innych placówek za opiekę nad studentami Uniwersytetu Szczcińskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie

ZARZĄDZENIE NR 69/2013

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim  przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego

ZARZĄDZENIE NR 68/2013

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin

wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz zasad i trybu przeprowadzania egzaminu wstępnego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą

ZARZĄDZENIE NR 67/2013

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 66/2013

w sprawie odbywania studiów oraz opłat ponoszonych przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie
Szczecińskim oraz opłat pobieranych w Uniwersytecie Szczecińskim za studia prowadzone w języku obcym

ZARZĄDZENIE NR 65/2013

w sprawie utworzenia instytutów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ZARZĄDZENIE NR 52/2013

w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2012-2016 

ZARZĄDZENIE NR 51/2013 

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 50/2013

w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 49/2013

w sprawie szczegółowego opisu technicznego i zasad wypełniania świadectw ukończenia studiów podyplomowych
i kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim 

ZARZĄDZENIE NR 48/2013

w sprawie nauczania języków obcych w ramach laktoratów w Uniwersytecie Szczecińskim 

ZARZĄDZENIE NR 47/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i innych placówek za opiekę nad studentami
Uniwersytetu Szczecińskiego odbywających praktyki nauczycielskie

ZARZĄDZENIE NR 46/2013

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 40/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2013/2014 

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2013

w sprawie zasad składania i trybu rozpatrywania wniosków o wydanie zgody na podjęcie przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia

ZARZĄDZENIE 38/2013 - utraciło moc

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu podziału dotacji na działalność statutową - utrzymanie potencjału badawczego

Regulamin podziału dotacji na działalność statutową.doc

ZARZĄDZENIE NR 37/2013

zmienające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego 

ZARZĄDZENIE NR 36/2013

o sprostowaniu błędów w uchwale w sprawie utworzenia kierunku studiów Media i Cywilizacja na Wydziale Humanistycznym oraz uchwale w sprawie utworzenia kierunku studiów Gospodarka Nieruchomościami i kierunku Economics and IT Applications  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

ZARZĄDZENIE NR 35/2013

w sprawie przeprowadzenia społecznego przeglądu warunków pracy
w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 34/2013

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2013/2014 oraz określenia zadań i czynności osób wchodzących w skałd Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

ZARZĄDZENIE NR 33/2013

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących dla przeprowadzenia naboru na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2013/2014 oraz określenia zadań i czynności osób wchodzących w skałd Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

ZARZĄDZENIE NR 32/2013

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją
na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2013/2014

 ZARZĄDZENIE NR 31/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2012/2013

ZARZĄDZENIE NR 30/2013

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 29/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej
w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2012/2013

ZARZĄDZENIE NR 28/2013

w sprawie powołania Komisji ds. oceny jakości kształcenia w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego

ZARZĄDZENIE NR 27/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania
umów zlecenia i umów o dzieło 

 ZARZĄDZENIE NR 26/2013

w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzajaćego w życie Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

ZARZĄDZENIE NR 25/2013

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianje Komsji ds. Pomocy Materialnej
w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2012/2013

ZARZĄDZENIE NR 24/2013

zm. zarządzenie w sprawie zasad przekazywania dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów studentów Uniwersytetu Szczecińskiego do Archiwum Uczelnianego US

ZARZĄDZENIE NR 23/2013

w sprawie monitorowania karier zawodowych absolewntów Uniwersytetu Szczecińskiego 

załącznik do zarządzenia nr 23/2013

w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersyetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2013

w sprawie wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony

ZARZĄDZENIE NR 21/2013

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Uczelnianiej Komsji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osób z nimi współpracujących, biorących udział w rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akad. 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 20/2013

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna, realizowanego w ramach projektu "Profesjonalne kadry-lepsze jutro II" program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej 

ZARZĄDZENIE NR 19/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania siedemnastej edycji studiów podyplomowych pn. Rynek nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 18/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziele Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Rachunkowość od podstaw do certyfikatu

ZARZĄDZENIE NR 17/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług czwartej edycji studiów podyplomowych pn. Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro.

ZARZĄDZENIE NR 16/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Humanistycznym pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok.

ZARZĄDZENIE NR 15/2013

w sprawie uruchomienia na Wydziale Teologicznym czwartej edycji studiów podyplomowych pn. Mediacje

ZARZĄDZENIE NR 14/2013

w sprawie uruchmienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji studiów podyplomowych pn. Korespondencja handlowa w języku niemickim i polskim

 ZARZĄDZENIE NR 12/2013

w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń związanych z przyznaniem kategorii naukowej jednostce naukowej składanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych

 ZARZĄDZENIE NR 11/2013

w sprawie uruchmienia na Wydziale Filologicznym pierwszej edycji Podyplomowych Studiów Nauczycielskich

 ZARZĄDZENIE NR 10/2013

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Szczecińskim na rzecz studentów cudzoziemców

ZARZĄDZENIE NR 9/2013

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących w związku z naborem na semestr letni roku akad. 2012/2013 na kierunki fizyka i matematyka Wydział Matematyczno-Fizyczny wspierane w ramach projektu "Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

ZARZĄDZENIE NR 8/2013

zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wydawnictwa Naukowego US i Instrukcji Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego US

ZARZĄDZENIE NR 7/2013

w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania

 ZARZĄDZENIE NR 6/2013

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów i ukończenia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim

 ZARZĄDZENIE NR 5/2013

w sprawie zasad organizowania i porwadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyzszych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

 ZARZĄDZENIE NR 4/2013

w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i innych placówek za opikę nad studentami Uniwersytetu Szczecuńskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie

ZARZĄDZENIE NR 3/2013

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2013

w sprawie udostępniania nie opublikowanych prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, dyplomowych
i licencjackich przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 1/2013

w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na semestr letni roku akad. 2012/2013 na kierunki fizyka i matematyka Wydział Matematyczno-Fizyczny wspierane w ramach projektu "Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 39.2013.1.pdf)ZARZĄDZENIE NR 39/2013[ ]1793 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić