Zarządzenia 2015

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2015

ZARZĄDZENIE NR 83/2015

w sprawie wprowadzenia Bazy Osiągnięć Pracowników

ZARZĄDZENIE NR 82/2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących w związku z naborem na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 oraz określenia zadań i czynności osób wchodzących w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

ZARZĄDZENIE NR 81/2015

w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016

 

ZARZĄDZENIE NR 80/2015

zm. zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego od roku akademickiego 2015/2016

 

ZARZĄDZENIE NR 79/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania pisemnych prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych

ZARZĄDZENIE NR 77/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego Działu Projektów Europejskich

ZARZĄDZENIE NR 74/2015

zm. zarządzenie w sprawie zasad składania i wzorów niektórych oświadczeń składanych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 73/2015

w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 72/2015

w sprawie utworzenia Uczelnianego Punktu Informacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 71/2015

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akad. 2015/2016 ponoszonych przez cudzoziemców studiujących na studiach trzeciego stopnia na zasadzie odpłatności w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 70/2015

w sprawie wdrożenia elementu pn. Programy kształcenia w podsystemie Egeria Edukacja

ZARZĄDZENIE NR 69/2015

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskiem Zintegrowanego Systemu Informatycznego

ZARZĄDZENIE NR 68/2015  

zm. zarządzeniem 79/2015

w sprawie przekazywania pisemnych prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych 

ZARZĄDZENIE NR 66/2015

w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 65/2015

w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 64/2015

w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego....

ZARZĄDZENIE NR 63/2015

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 ponoszonych przez cudzoziemców studiujących na zasadzie odpłatności w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2015

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 61/2015

w sprawie przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2015

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2015

o sprostowaniu błędu

 

 ZARZĄDZENIE NR 58/2015

w sprawie ustalenia Zasad przyznawania oraz harmonogramu wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunku Praca socjalna realizowanego w ramach projektu Unii Europejskiej "Profesjonalne kadry-lepsze jutro II"

ZARZĄDZENIE NR 57/2015

w sprawie ustalenia Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunków Matematyka i Fizyka realizowanych w ramach projektu Unii Europejskiej "Absolwenci matematyki i fizyki potrzebni gospodarce"

ZARZĄDZENIE NR 56/2015

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 ZARZĄDZENIE NR 55/2015

w sprawie wprowadzenia w życie procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 54/2015

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 53/2015

w sprawie wprowadzenia a życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

załącznik do zarządzenia 53.2015.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2015

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego  

załącznik do zarządzenia nr 52.2015.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2015

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2015/2016"

ZARZĄDZENIE NR 50/2015

zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawanych okolicznościowych nagród z funduszu specjalnego nagród pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego nie będącym nauczycielami akademickimi

ZARZĄDZENIE NR 49/2015

w sprawie utworzenia Instytutu Badań nad Bioróżnorodnością na Wydziale Biologii

ZARZĄDZENIE NR 48/2015

w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym podyplomowych studiów pn. Studia edytorsko-wydawnicze

 ZARZĄDZENIE NR 47/2015

w sprawie określenia organizacji w roku akademickim 2015/2016 organizacji IV semestru studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w ramach projektu "Absolwenci fizyki
i matematyki potrzebni gospodarce" 

ZARZĄDZENIE NR 46/2015

w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Rachunkowość
budżetowa

ZARZĄDZENIE NR 45/2015

w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia studiów podyplomowych pn. Wychowanie
fizyczne na I i II etapie edukacyjnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 44/2015

w sprawie likwidacji Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Wałczu

ZARZĄDZENIE NR 43/2015

w sprawie wprowadzenia wzorów aneksów do umów określających warunki odpłatności za usługi edukacyjne
świadczone przez Uniwersytet Szczeciński

 ZARZĄDZENIE NR 42/2015 - zarządzenie dostępne również na stronach Działu Spraw Studenckich

w sprawie wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studich doktoranckich od roku akad. 2015/2016

 zał. I.1 do zarz. 42.2015.pdf

zał. I.3 do zarz. 42.2015WH.pdf

zał. I.4 do zarz. 42.2015 WKFIPZ.pdf

zał.I.5 do zarz. 42.2015.pdf

zał. I.6 do zarz. 42.2015.pdf

zał. I.7 do zarz. 42.2015 WNOZ.pdf

zał. I.8 do zarz. 42.2015 WPiA.pdf

zał. I.9 do zarz. 42.2015 WT.pdf

zał. I.10 do zarz. 42.2015 WZiEU.pdf

zał. I.11 dp zarz. 42.2015 ZWSE.pdf

zał. II całość do zarz. 42.2015.pdf

ZARZĄDZENIE NR 41/2015

w sprawie powołania Komisji Socjalnej na Uniwerytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 40/2015

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskigo

ZARZĄDZENIE NR 39/2015

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych  Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz osób z nimi współpracujących

ZARZĄDZENIE NR 38/2015

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 37/2015

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

ZARZĄDZENIE NR 36/2015

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegająca się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterske w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 35/2015

w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 34/2015

zm. zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 33/2015

w sprawie przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 32/2015

w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 31/2015

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 30/2015

w sprawie wprowadzenia uczenianego wzoru legitymacji instruktora sportu oraz dyplomu trenara sportu

 ZARZĄDZENIE NR 27/2015

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016

(załącznik do zarządzenia znajduje się na stronach Działu Spraw Studenckich)

ZARZĄDZENIE NR 26/2015

w sprawie ustanowienia Dnia Sportu i Dnia Rektorskiego

ZARZĄDZENIE NR 25/2015

zm. zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015
w Uniwersytecie Szczeciński

ZARZĄDZENIE NR 24/2015

zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

ZARZĄDZENIE NR 23/2015

zm. zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 22/2015

w sprawie sprostowania błędu

ZARZĄDZENIE NR 21/2015

w sprawie ustalenia kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2015  

ZARZĄDZENIE NR 20/2015

zm. zarządzenie w sprawie realizacji form kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 19/2015

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Zarządzanie kapitałem ludzkim w Zamiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie

ZARZĄDZENIE NR 18/2015

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Menadżer w firmie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  

ZARZĄDZENIE NR 17/2015

w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Szczecińskim wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich

ZARZĄDZENIE NR 16/2015

w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Szczecińskim wzoru indeksu słuchacza studiów podyplomowych

ZARZĄDZENIE NR 15/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych

zarządzenie nr 15/2015 wraz z załącznikami wersja word

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 13/2015

w sprawie ustalenia Zasad przyzwania oraz harmonogramu wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 12/2015

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów trzeciego stopnia
w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 zm. zarządzeniem 24/2015

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 9/2015

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akad. 2015/216

ZARZĄDZENIE NR 8/2015

w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym studiów podyplomowych pn. Mediator społeczny

ZARZĄDZENIE NR 7/2015

w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych pn. Marketing narracyjny we współczesnej kulturze

ZARZĄDZENIE NR 6/2015

w sprawie utworzenia w Uniwersyteckim Centrum Edukacji Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

 ZARZĄDZENIE NR 5/2015

 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących w związku z naborem na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 

 ZARZĄDZENIE NR 4/2015

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2015

w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające

od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 2/2015   zmienione zarządzeniem nr 15/2015

w sprawie podróży służbowych 

załączniki do zarządzenia nr 2/2015

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu uczelnianych organizacji studenckich

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 6.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 6/2015[ ]350 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 60.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 60/2015[ ]368 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 61.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 61/2015[ ]285 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 62.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 62/2015[ ]297 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 63.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 63/2015[ ]1562 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 64.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 64/2015[ ]484 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 65.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 65/2015[ ]663 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 66.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 66/2015[ ]299 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 68.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 68/2015[ ]834 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 69.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 69/2015[ ]340 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 7.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 7/2015[ ]321 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 70.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 70/2015[ ]266 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 71.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 71/2015[ ]2967 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 72.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 72/2015[ ]277 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 73.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 73/2015[ ]371 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 74.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 74/2015[ ]400 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 77.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 77/2015[ ]243 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 79.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 79/2015[ ]203 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 8.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 8/2015[ ]311 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 80.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 80/2015[ ]214 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 81.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 81/2015[ ]652 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 82.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 82.2016[ ]313 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 83.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 83/2015[ ]4375 Kb
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 9.2015.pdf)ZARZĄDZENIE NR 9/2015[ ]1874 Kb
Pobierz plik (zał. I.1 do zarz. 42.2015.pdf)zał. I.1 do zarz. 42.2015.pdf[ ]2408 Kb
Pobierz plik (zał. I.10 do zarz. 42.2015 WZiEU.pdf)zał. I.10 do zarz. 42.2015 WZiEU.pdf[ ]6490 Kb
Pobierz plik (zał. I.11 dp zarz. 42.2015 ZWSE.pdf)zał. I.11 dp zarz. 42.2015 ZWSE.pdf[ ]5531 Kb
Pobierz plik (zał. I.3 do zarz. 42.2015WH.pdf)zał. I.3 do zarz. 42.2015WH.pdf[ ]2980 Kb
Pobierz plik (zał. I.4 do zarz. 42.2015 WKFIPZ.pdf)zał. I.4 do zarz. 42.2015 WKFIPZ.pdf[ ]6833 Kb
Pobierz plik (zał. I.6 do zarz. 42.2015.pdf)zał. I.6 do zarz. 42.2015.pdf[ ]3163 Kb
Pobierz plik (zał. I.7 do zarz. 42.2015 WNOZ.pdf)zał. I.7 do zarz. 42.2015 WNOZ.pdf[ ]1087 Kb
Pobierz plik (zał. I.8 do zarz. 42.2015 WPiA.pdf)zał. I.8 do zarz. 42.2015 WPiA.pdf[ ]3287 Kb
Pobierz plik (zał. I.9 do zarz. 42.2015 WT.pdf)zał. I.9 do zarz. 42.2015 WT.pdf[ ]3632 Kb
Pobierz plik (zał. II całość do zarz. 42.2015.pdf)zał. II całość do zarz. 42.2015.pdf[ ]8683 Kb
Pobierz plik (zał.I.5 do zarz. 42.2015.pdf)zał.I.5 do zarz. 42.2015.pdf[ ]1998 Kb
Pobierz plik (załącznik do zarządzenia 53.2015.pdf)załącznik do zarządzenia 53.2015.pdf[ ]1934 Kb
Pobierz plik (załącznik do zarządzenia nr 52.2015.pdf)załącznik do zarządzenia nr 52.2015.pdf[ ]10756 Kb
Pobierz plik (załącznik do zarządzenia nr 80.2015.pdf)załącznik do zarządzenia nr 80/2015[ ]815 Kb
Pobierz plik (załączniki do zarz.10.2015.pdf)załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [ ]2008 Kb
Pobierz plik (załączniki do zarządzenia nr 2.2015.doc)załączniki do zarządzenia nr 2/2015[ ]146 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić