Zarządzenia 2016

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2016

ZARZĄDZENIE NR 111/2016

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 ZARZĄDZENIE NR 110/2016

w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku 2016/2017

 

 ZARZĄDZENIE NR 109/2016

w sprawie wprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające sie od semestru letniego 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 108/2016

w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 108/2011

 

ZARZĄDZENIE NR 107/2016

w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akad. 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 106/2016

w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 105/2016

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2016/2017

 

 ZARZĄDZENIE NR 103/2016

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów

 

ZARZĄDZENIE NR 101/2016

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akad. 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 100/2016

w sprawie ustanowienia Dnia Sportu i Dnia rektorskiego w roku akademickim 2016/2017

oraz zmiana organizacju roku akademickiego 2016/2017

 załącznik do zarządzenia nr 100.2016 załącznik Organizacja roku .pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 99/2016

w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 98/2016

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 97/2016

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 96/2016

w sprawie ustalenia wysokosci stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 95/2016

w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z  tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

 

ZARZADZENIE NR 94/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 93/2016 

zm. zarządzenie w spr. ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskigeo w roku akad. 2016/2017"

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uzytkownia Centralnej Poczty Elektronicznej

 

ZARZĄDZENIE NR 91/2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

 

 ZARZĄDZENIE NR 90/2016

zm. zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 89/2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej

 

ZARZĄDZENIE NR 88/2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 87/2016

 

w sprawie przekazania uprawnień Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów
 oraz Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów
w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 86/2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów i Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów.

 

ZARZĄDZENIE NR 85/2016

zm. zarządzenie w spr. wprowadzenia w zycie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 ZARZĄDZENIE NR 84/2016

zm. zarzadzenie w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznwania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 83/2016

w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego/dotacja celowa dla młodych naukowców i doktorantów) oraz na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

 

ZARZĄDZENIE NR 82/2016

w sprawie powołania Rady Wydawniczej na kadencję 2016-2020

 

 ZARZĄDZENIE NR 81/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 80/2016

 

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 ponoszonych przez cudzoziemców studiujących na zasadzie odpłatności w Uniwersytecie Szczecińskim oraz w sprawach administracyjno-organizacyjnych związanych z tymi studiami

 

ZARZĄDZENIE NR 79/2016

w sprawie powołania zespołu rektroskiego ds. nowelizacji Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 78/2016

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2016

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2016

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

 

 ZARZĄDZENIE NR 55/2016

w sprawie organizacji praktyk na kierunkach prowadzących kształcenie nauczycielskie na studiach wyższych prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2016

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2016

w sprawie wprowadzenia w zycie Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016-2017

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2016

w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawnia stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 50/2016

Regulamin trybu i zasad realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie składania wniosków o wszczęcie procedury przetargowej

(wniosek stanowiący załącznik do zarządzenia w wersji do pobrania znajduje się na stronie Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych)

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2016

w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2016

w sprawie planowania postepowań o udzielenia zamówienia publicznego w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZADZENIE NR 45/2016

w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2016

w sprawie zasad i trybu składnia wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2016

zm. zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2016

w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru legitymacji instruktora sportu, instruktora rekreacji ruchowej oraz dyplomu trenera sportu i trenera rekreacji ruchowej

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2016

w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych dla nauczycieli

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2016

w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich po osiągnięciu wieku emerytalnego

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2016

w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych
Coaching menadżerski

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2016

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2016

w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

 ZARZĄDZENIE NR 34/2016

 w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017"

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2016

w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akad. 2016/2017"

załącznik do zarządzenia nr 33/2016

ZARZĄDZENIE NR 32/2016

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akad. 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2016

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych,
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz osób w nimi współpracujących

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2016

w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017"

ZARZĄDZENIE NR 28/2016

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2016/2017

 załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28.2016.pdf

ZARZĄDZENIE NR 27/2016

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2016

w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Ziemi studiów podyplomowych pn. Biopaliwa i odnawialne źródła energii

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2016

zm. zarządzenie nr 33/2014 w sprawie zasad składania i wzorów niektórych oświadczeń składanych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2016

w sprawie utworzenia studiwó podyplomowych Public relations i komunikacja społeczna

ZARZĄDZENIE NR 23/2016

w sprawie ustanowienia Dnia Sportu

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2016

 w sprawie wyłączenia radców prawnych zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim z uczestnictwa w procedurze udzielania zamówień publicznych

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2016

w sprawie ustalenia kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2016

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2016

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2015/2016

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2016

w sprawie ustalania Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016 dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczynających naukę od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 na kierunkach Matematyka i Fizyka

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2016

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2016

w sprawie określenia wysokości opłat za postępowanie związane z potwerdzeniem efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2016

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017

 załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2016

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

załącznik do zarządzenia nr 13.2016 Regulamin nagród.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2016

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie studiów doktoranckich

ZARZĄDZENIE NR 11/2016

w sprawie likwidacji Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

w sprawie zarządzenia wyborów do organów wyborczych, kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2016-2020

ZARZĄDZENIE NR 9/2016

zm. zarządzenie w sprawie powołania Odwołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 8/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego niebędących nauczycielami akademickimi

ZARZĄDZENIE NR 7/2016

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 6/2106

zm. zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 5/2016

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 4/2016

w sprawie wdrożenia elementów pn. Studenci i pn. Planowania i harmonogramowanie zajęć w podsystemie Egeria Edukacja

ZARZĄDZENIE NR 3/2016

zm. zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej roku akademickiego 2015/2016

zarządzenie nr 1/2016

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2015/2016

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin 2016-2017.doc)załącznik do zarządzenia nr 33/2016[ ]276 Kb
Pobierz plik (Regulamin trybu i zasad realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznyc)Regulamin trybu i zasad realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznyc[ ]7631 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 100.2016 załącznik Organizacja roku .pdf)zarządzenie nr 100.2016 załącznik Organizacja roku .pdf[ ]581 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 100.2016.pdf)ZARZĄDZENIE NR 100/2016[ ]278 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 101.2016.pdf)ZARZĄDZNIE NR 101.2016[ ]430 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 103.2016.pdf)ZARZĄDZENIE NR 103/2016[ ]325 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 105.2016.pdf)ZARZĄDZNIE NR 106/2016[ ]338 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 107.2016.pdf)ZARZĄDZENIE NR 107/2016[ ]365 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 108.2016.pdf)ZARZĄDZENIE NR 108/2016[ ]189 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 109.2016.pdf)ZARZĄDZENIE NR 109/2016[ ]810 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 110.2016.pdf)ZARZĄDZENIE NR 110/2016[ ]224 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 31.2016 w spr. określenia wysokości wynagrodzenia członków komisj)ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 [ ]1309 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 32.2016 w spr. ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących u)ZARZĄDZENIE NR 32/2016[ ]877 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 33.2016 w spr. Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy mater)ZARZĄDZENIE NR 33/2016[ ]217 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 45.2016 w spr. zasad i trybu składania wniosków o przyznanie styp)ZARZADZENIE NR 45/2016 [ ]1205 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 50.2016 Regulamin trybu realizacji projektów .pdf)ZARZĄDZENIE NR 50/2016[ ]185 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 55.2016 w spr. organizacji praktyk na kierunkach kształcenie nauc)ZARZĄDZENIE NR 55/2016[ ]1015 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 55.2016 w spr. organizacji praktyk na kierunkach prowadzących ksz)ZARZADZENIE NR 46/2016[ ]1015 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 77.2016 zm. zarz. w spr. Regulaminu pomocy materialnej.pdf)ZARZĄDZENIE NR 77/2016[ ]360 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 78.2016 zm. zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych)ZARZĄDZENIE NR 78/2016[ ]295 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 79.2016 w spr. powołania zespołu ds. nowelizacji Statutu.pdf)ZARZĄDZENIE NR 79/2016[ ]216 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 80.2016 zm. zarz. 63.2015 usługi edukacyjne dla cudzoziemców.pdf)ZARZĄDZENIE NR 80/2016[ ]2075 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 81.2016 zm. Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy mat. dla)ZARZĄDZENIE NR 81/2016[ ]476 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 82.2016 w spr.powołania Rady Wydawniczej na kadencję 2016-2020.pd)ZARZĄDZENIE NR 82/2016[ ]348 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 83.2016 Ogólne zasady wydatkowania i rozliczania dotacji na dział)ZARZĄDZENIE 83/2016[ ]2971 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 84.2016 zm. Zasad przyznwania stypendium dla najlepszych doktoran)ZARZĄDZENIE NR 84/2016[ ]209 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 85.2016 zm. Regulaminu organizacyjnego administracji.pdf)ZARZĄDZENIE NR 85/2017 [ ]1878 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 86.2016 w spr. powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialn)ZARZĄDZENIE NR 86/2016[ ]471 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 87.2016 w spr. przekazania uprawnień Uczelnianej Komisji ds. Pomo)ZARZĄDZENIE NR 87/2016 [ ]288 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 88.2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materi)ZARZĄDZENIE NR 88/2016[ ]299 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 89.2016 zm. składu Komisji ds. Likwidacji Składników Majątkowych )ZARZĄDZENIE NR 89/2016[ ]236 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 90.2016 zm. Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy .pdf)ZARZĄDZENIE NR 90/2016 [ ]370 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 92.2016 w spr. Regulaminu Centralnej Poczty Elektronicznej.pdf)ZARZĄDZENIE NR 92/2016[ ]2200 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 93.2016 zm. Zasady przyznwania stypendium rektora.pdf)ZARZĄDZENIE NR 93/2016 [ ]930 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 94.2016 zm. zarz. o wysokości opłat za usługi edukacyjne.pdf)ZARZADZENIE NR 94/2016[ ]7156 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 95.2016 w spr. ustalenia stypendium socjalnego.pdf)ZARZĄDZENIE NR 95/2016[ ]384 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 96.2016 w spr. ustalenia wysokości stypendium rektora dla student)ZARZĄDZENIE NR 96/2016[ ]330 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 97.2016 zm. zarz. 88.2016.pdf)ZARZĄDZENIE NR 97/2016[ ]484 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 98.2016 w spr. wysokosci dochodu na osobę w rodzinie doktoranta.p)ZARZĄDZENIE NR 98/2016[ ]185 Kb
Pobierz plik (zarządzenie nr 99.2016 w spr. wysokości poszczególnych form pomocy materialnej d)ZARZĄDZENIE NR 99/2016[ ]717 Kb
Pobierz plik (załącznik do zarządzenia nr 13.2016 Regulamin nagród.docx)załącznik do zarządzenia nr 13.2016 Regulamin nagród.docx[ ]16 Kb
Pobierz plik (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28.2016.pdf)załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28.2016.pdf[ ]5274 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić