Zarządzenia 2017

tel. centr. 91 444 1000
fax 91 444 1174
NIP: 851-020-80-05
al. Papieża Jana
Pawła II 22a
70-453 Szczecin
Rektorat US
A A

Zarządzenia 2017

ZARZĄDZENIE NR 81/2017

w sprawie powołania koordynatora ds. czynności kancelaryjno-archiwalnym w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 80/2017

w sprawie zawieszenia uprawnień kierownika ośrodka odpowiedzialności do dysponowania środkami pieniężnymi i zmniejszenia dodatku funkcyjnego

 

ZARZĄDZENIE NR 79/2017

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminów systemu bibiloteczno-informatycznego w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2017

w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 76/2017

w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego, zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

 

ZARZĄDZENIE NR 75/2017

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018"

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2017

w sprawie ustalenia wysokości poszczególnych form pomocy materialnej dla doktorantów Unwiersytetu Szczecińskiego w rok akademickim 2017/2016

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2017

w sprawie określenia minimalnej liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2017

w sprawie wprowadzenia wzoru aneksu do umów określających warunki odpłatności za usługi edukacyjne świedczone przez Unwiersytet Szczeciński na studiach trzeciego stopnia

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2017

w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 70/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

załacznik do zarzadzenia nr 70

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów oraz
Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2017

w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydane dokumenty na studiach podyplomowych, kursach oraz szkoleniach prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 66/2017

w sprawie zasad i trybu sporządzania i opracowywania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego opinii wydawnych na zlecenie sądów powszechnych, instytucji publicznych, stron postępowań sądowych oraz innych postępowań

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 

zm. zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Unwiersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2017

w sprawie ustalenia wysokości odchodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjlane dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 63/2017

zm. zarządzenie w sprawie zasad składania i wzorów niektórych oświadczeń składanych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2017

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofiansowenie zadań projekościowych w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2017

w sprawie wprowadzenia w życie Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZADZENIE NR 60/2017

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2017

w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2017

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zasad i trybu przyznwania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 56/2017

w sprawie wypłaty diet i kieszonkowego dla gości zagrnicznych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2017

w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiagnięcia dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2017

zm. zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Szczecińskim

(załącznik  pn. organizacja roku akademickiego dostępny na stronach Działu Spraw Studenckich)

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2017

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2017

w sprawie utworzenia w Zmiejscowym Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie studiów podyplomowych pn. Zarządzanie kapitałem ludzkim

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2017

w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym studiów podyplomowych pn. Wychowanie do życia w rodzinie z elementami edukacji seksualnej

 

ZARZĄDZENIE NR 50/2017

w sprawie utworzenienia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych pn. Historia

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2017

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych pn. Obrona terytorialna w sytemie bezpieczeństwa Polski

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2017

w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Menadżer sprzedaży

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2017

w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Budowanie relacji z klientem

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2017

w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług studiów podyplomowych pn. Rachunkowość budżetowa (edycja w Żarach)

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2017

w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia studiów podyplomowych pn. Opieka senioralna

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2017

w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych pn. Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2017

w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2017

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Potwierdzającej stopień znajomości języka angielskiego w Uniwersytecie Szczecińskim pozwalającą na podjęcie studiów w języku angielskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania oraz stopnia znajmości języka angielskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania oraz stopnia znajmości języka polskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny z języka polskiego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz zasad i trybu przeprowadzania egzaminu wstępnego dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2017

w sprawach administracyjno-organizacyjnych związanych z odbywaniem studiów oraz studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2017

zm. zarządzenie w sprawie zasad organizownia i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2017

w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

Załącznik nr 1 - umowa zlecenie.doc

 Załącznik nr 2 - umowa zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 3 - umowa o dzieło.doc

Załącznik nr 4 - umowa o dzieło - pr. autorskie.doc

Załącznik nr 5 - oświadczenie.doc

Załącznik nr 6 - wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na prowadzenie zajęć

 Załącznik nr 7 i 7a - protokół odbioru+rachunek.doc

Załącznik nr 8 - rozliczenie godzin.doc

Załącznik nr 9 - rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka.doc

Załącznik nr 10 - sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i osób współpracujących

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2017

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2017

w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2017

w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Unwiersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017/2018

 

 ZARZĄDZENIE NR 29/2017

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia doktoranckie w Uniwerstecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

 

 ZARZĄDZENIE NR 28/2017

w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osób biorących udział w pracach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie
w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2017

w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępownia rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwsezgo stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2017

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia,
jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich od roku akademickiego 2017/2018

www.studenci.usz.edu.pl/aktualnosci/268-oplaty-za-studia-2017-2018

 

 ZARZĄDZENIE NR 25/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2017

w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji inwentaryzacyjnej

 dop.usz.edu.pl/attachments/article/245/INSTRUKCJA_INWENTARYZACYJNA.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2017

w sprawie wdrożenia programu racjonalizacji kosztów funkcjonowania uczelni

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Coaching menedżerski

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2017

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofiansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2017

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2017

w sprawie wnisków dotyczących administrowania gospodarką uczelni

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Zarządzanie projektami europejskimi w sektorze kolejowym

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Gender studies

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2017

zm. zarządzenie w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego środków ochrony indywidulnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych, napojów oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2017

w sprawie mionitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2017

zm. zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademikicm 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2017

zm. zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianaej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2017

w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Unwiersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2017

w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

zm. zarządzenie w sprawie ustalenia "Zasady przyznawnia stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2017

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2017

w sprawie obsługi administracyjnej postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinrnych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

 ZARZĄDZENIE NR 7/2017

w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
na kadencję 2016-2020

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2017

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczącym w realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euroatom

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

w sprawie powołania zespołu rektorskiego ds. oceny infrastruktury Uniwersytetu Szczecińskiego

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2017

w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 ZARZĄDZENIE NR 3/2017

w sprawie powołania Komisji Socjalnej na Uniwerytecie Szczecińskim

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentów do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2017

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić