Opinie prawne

W zakresie wydawania opinii prawnych pracownicy Działu Radców Prawnych zajmują się:

– opiniowaniem na polecenie Rektora projektów wewnętrznych aktów prawnych Uczelni pod względem formalno — prawnym,
– sporządzaniem na polecenie Rektora bądź Prorektora opinii prawnej związanej z funkcjonowaniem Uczelni,
– opiniowaniem projektów umów, w których Uczelnia ma być stroną, w przypadku braku odpowiednich wzorów wprowadzonych aktem wewnętrznym,
– prowadzeniem rejestru wydanych pisemnie opinii prawnych.